רשומות רפואיות

הרשומה הרפואית הינה תיעוד הרצף הטיפולי ומשמשת לצורך בקרה והטבה של הטיפול הרפואי ותוצאותיו. על פי חוק זכויות החולה (סעיף 18), זכאי כל מטופל לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית. בהתאם להנחיות משרד הבריאות צילום הרשומה הרפואית כרוך באגרה. ויתבצע באופן הבא:

פנייה על-ידי המטופל עצמו:

יש להצטייד ב:

 • תעודת זהות
 • טופס בקשה לחומר רפואי (ניתן גם למלא במקום).
 • סכום כסף לתשלום אגרה בהתאם למחירון משרד הבריאות (קוד L0268).
  את האגרה ניתן לשלם במזומן / המחאה / אשראי. במרפאות “לב השרון” מתחם פולג ניתן לשלם בהמחאה (צ’ק) בלבד. התשלום יבוצע במעמד המסירה של הרשומה הרפואית. 

פנייה על-ידי הרופא המטפל:

ישנה אפשרות לקבל סיכום מחלה ללא תשלום ע”י פנייה באמצעות מכתב מהרופא המטפל, לצורך המשך טיפול.

פנייה על-ידי צד שלישי:

הרשומה הרפואית של בריאות הנפש נחשבת ל”מידע רפואי חסוי ביותר”. כאשר הפנייה מתבצעת על-ידי גורם שאינו המטופל עצמו (כלומר המטופל לא מגיע למחלקת הרשומות הרפואיות), על המטופל:

 • לחתום על כתב ויתור על סודיות רפואית. על כתב הויתור לשאת תאריך עדכניעד שנה.
 • לחתום על ייפוי כח. על ייפוי הכוח לשאת תאריך עדכני.
 • כאשר מדובר במטופל שמונה לו אפוטרופוס, יחתום האפוטרופוס.
 • פנייה של בן משפחה – יש להצטייד בתעודת הזהות של הפונה, של בן המשפחה המטופל, מכתב ייפוי כוח  כתב ויתור על סודיות טופס בקשה לחומר רפואי ובסכום האגרה האמור לעיל.
 • בקשת מסמכי פטירה ע”י בן משפחה – יש להצטייד בצו ירושה/צו קיום צוואה או תצהיר שמצהיר שהמבקש הוא היורש וכן שאין יורשים אחרים או שכל היורשים מסכימים למסירת המידע ושהמבקש אינו מתנגד למסירת המידע ליורשים אחרים.
 • במקרה של איסוף המידע ע”י שליח, יש לתאם הגעה מראש, להצטייד בייפוי כוח (מסמך מקורי עם תאריך עדכני) שניתן לשליח. על השליח להציג תעודת זהות.

אופן הפנייה

תיקי אשפוז

לבקשת קבלת המסמכים ניתן לפנות למחלקת רשומות רפואיות לגב’ ורד רז, או באמצעות פקס: 098980352

דואר אלקטרוני: veredr@lev-hasharon.co.il

דואר ישראל: המרכז הרפואי “לב השרון”, ת.ד. 90000, נתניה 42100, עבור רשומות רפואיות

ניתן גם להגיע למשרדי הרשומות בתיאום מראש עם משרד הרשומות, בטלפון. 09-8981207

 • יש לצרף צילום ת.ז.
 • עורכי דין מתבקשים לשלוח את הבקשה במקביל בדואר ובפקס. יש לשלוח בדואר את המסמך המקורי של כתב ויתור על סודיות  וייפוי כח.

תיקי מרפאה

 • מרפאת מבוגרים לב השרון

לבקשת קבלת המסמכים ניתן לפנות למזכירות המרפאה לגב’ אירית יאורי, או באמצעות פקס: 09-8980315

דואר ישראל: המרכז הרפואי “לב השרון”, ת.ד. 90000, נתניה 42100, עבור מרפאת מבוגרים לב השרון.

עורכי דין מתבקשים לשלוח את הבקשה במקביל בדואר ובפקס. יש לשלוח בדואר את המסמך המקורי של כתב ויתור על סודיות וייפוי כח.

 • לפרטים ניתן לפנות למזכירות המרפאה בטלפון מס’: 09-8981258/242
 • מרפאת מבוגרים לב השרון מתחם פולג

לבקשת קבלת המסמכים ניתן לפנות למזכירות המרפאה, לגב’ עטרה ואס דיאס / גב’ אורנה אליס / גב’ טניה אלימה, או  באמצעות פקס: 098320403

דואר ישראל: מרפאת מבוגרים לב השרון, מתחם פולג, ת.ד. 90000, נתניה 42100

עורכי דין מתבקשים לשלוח את הבקשה במקביל בדואר ובפקס. יש לשלוח בדואר את המסמך המקורי של כתב ויתור על סודיות עם תאריך עדכני (עד שנה) וייפוי כח (נא להקפיד לציין תאריך).

 • לפרטים ניתן לפנות למזכירות המרפאה בטלפון מס’: 09-8345666
 • מרפאת ילדים ונוער לב השרון מתחם פולג 

לבקשת קבלת המסמכים ניתן לפנות למזכירות המרפאה, לגב’ אמה טבשי / גב’ ליזט כהן, או להבדיל באמצעות:

דואר ישראל: מרפאה לילדים ונוער לב השרון, מתחם פולג, ת.ד. 90000, נתניה 42100

עורכי דין מתבקשים לשלוח את הבקשה באמצעות דואר בלבד. יש לשלוח את המסמך המקורי של כתב ויתור על סודיות עם תאריך עדכני (עד שנה) וייפוי כח (נא להקפיד לציין תאריך).

 • לפרטים ניתן לפנות למזכירות המרפאה בטלפון מס’: 09-8610142

קבלת מידע עבור קטינים

 • כאשר המטופל הוא קטין, וההורה מעוניין לקבל מסמכים רפואיים של ילדו, ניתן לפנות בבקשה למוסד הרפואי, בהליך של קבלת מידע מהרשומה הרפואית. במידה ולמטופל מלאו 18, המידע יימסר למטופל בלבד.
 • על אחד מהורי הקטין לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית. אם יש לקטין אפוטרופוס שמונה ע”י בית המשפט, יש להציג את כתב מינוי האפוטרופוס.
 • על-פי החוק, חובה על כל מטפל לתת מידע לכל אחד מההורים על-פי פנייתו, אלא אם כן ידוע למטפל על קיומו של צו בית משפט המונע זאת, או שולל את האפוטרופסות של ההורה.
 • במידה וההורים גרושים, על שני ההורים לחתום על טופס ויתור על סודיות.

 

 • כתב ויתור על סודיות רפואית
  מקור/ נאמן למקור
  הנושא תאריך עדכני (עד שנה)
  מופנה: למרכז רפואי “לב-השרון” או לבית חולים פסיכיאטרי
  עד לחתימה: חתימת עד מהימן המאשר כי המטופל חתם בפניו (רופא, אחות, עו”ד, עו”ס, פסיכולוג)
 • ייפוי כוח מקור/נאמן למקור הנושא תאריך עדכני
 • במקרה של איסוף המידע ע”י שליח יש לתאם הגעה מראש, להצטייד בייפוי כוח (מקור) שניתן לשליח מטעם החברה ועל השליח להציג תעודת זהות.

 

מנהלת הרשומות הרפואיות: ורד רז

קבלת קהל: ימים א’ – ד’ בשעות 10:30-11:30 ובין השעות 13:00-14:00 (בתאום מראש)

טל. 09-8981207

פקס: 09-8980352