דרושים ומכרזים

משרות                                        מכרזים                                            

מנהל שירות רצף טיפול פסיכיאטרי                          מכרז פומבי להפעלת שירותי הסעה במניות

                                                                                    פרסום נוסח מכרז מוניות 2-2019

מדריך להגשת מועמדות במערכת המקוונת              הנחיות חיפוש מכרזים והגשת מועמדות מקוונת נציבות  שירות המדינה