דרושים ומכרזים

משרות                                       מכרזים                                            

רופא מתמחה בפסיכיאטריה                        מכרז לאספקת בלאסט צ’ילר – נוסח פרסום 

קלינאי תקשורת                                            מכרז לאספקת בלאסט צי’לר 

רכז נושא – מזכירות תחנת נתניה                       نشر مناقصة علنية رقم لتزويد وتركيب فريزر (بلاست تشيلر)

                                                                     מכרז להפעלת שירות מוניות – נוסח פרסום 

                                                                     מכרז להפעלת שירות מוניות                                                                                                                                                                                                                                                     

מדריך להגשת מועמדות במערכת המקוונת                

הנחיות חיפוש מכרזים והגשת מועמדות מקוונת נציבות שירות המדינה